หลักการทำงานของ Accumulator  
 

1. น้ำที่คนเราใช้ดื่ม ใช้ชำระร่างกาย และนานาประโยชน์น้ำที่มีอยู่บนผิว-ได้ โลกของเรา มีองค์ประกอบของไฮโดรเจน ( H2O) 2 ส่วน และออกซิเจน (O) 1 ส่วน

2. เครื่องAccumulator มีหน้าที่แยก ไฮโครเจน (H2) ออกมาจากน้ำ โดยใช้หลักการทางไฟฟ้าและเคมีทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน

3. เรานำก๊าซไฮโครเจน ที่ได้นำไปเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า (ดีเซล) ก๊าซ NGV,LPG

4. ไม่ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ เพราะไม่ได้ดัดแปลง แก้ไข เครื่องยนต์อะไรทั้งสิ้น เราต่อท่อก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปจุดระเบิดที่ห้องสันดาบรถยนต์ทางท่อไอดี (อากาศ)

5. ไม่เป็นอันตราย เพราะเมื่อสร้างก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นแล้วดูดนำไปใช้ทันที ไม่มีการสะสม เป็นแท้งค์เหมือนก๊าซ NGV หรือLPG จึงไม่มีการระเบิด แม้เกิดอุบัติเหตุ ขับรถ ชนสิ่งของ

6. ถ้าหากเกิดขับไปชนสิ่งของ เครื่องเสียหายใช้การไม่ได้ หรือเกิดการสูญหาย สามารถนำเครื่องเก่ามาเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงทำประกันภัยกับเราเพียงปีละไม่กี่ร้อยบาท

7. บริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับทำหรือไม่ ทางบริษัท มีบริษัทลูกที่รับทำประกันรถยนต์โดยเฉพาะ เงื่อนไขเหมือนประกันภัยทั่วไป

 
     

   
 

ข้อห้ามและข้อควรปฎิบัติหลังการติดตั้ง

 1. ) ควรใส่น้ำยาเคมี TTE Chemical ตามปริมาณที่บริษัทกำหนด 3 ช้อนชาต่อการเปลี่ยนน้ำใหม่ 1 ครั้ง
  ข้อควรระวัง : - ล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งที่สัมผัสน้ำยา
  - เก็บสารเคมีให้พ้นมือเด็ก และไม่เก็บไว้ที่ตู้ยาประำจำบ้านและห้องครัว
 2. ) ควรเปลี่ยนน้ำใหม่ที่เครื่อง Accumulator ทุกๆ 1000 ก.ม. หรือไม่เกิน 1500 ก.ม. (ไม่ควรใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์)
  2.1 การเปิดฝาวาร์วจุกเกลียวสำหรับเติมน้ำ เมื่อจะปิดต้องหมุนเกลียวให้ปิดให้แน่นสนิท และตรวจเช็คให้แน่ใจทุกครั้ง
  ข้อห้าม : ห้ามหมุน คลาย น๊อตยึดทุกตัว บนเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน Accumulator
 3. ) ควรเช็คอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถของท่านว่าเลยอายุการรับรองจากผู้ผลิตหรือยัง
 4. ) ในกรณีผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถ ต้องการสาธิตเพื่อหารายได้จากระบบการแนะนำ - บอกต่อ หรือเพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง การสาธิตทุกครั้งต้องปฏิบัิติดังนี้
  4.1 ต้องใช้ขวดพลาสติกขนาดเล็กเท่านั้น ประมาณขวดบรรจุสารเคมีของบริษัท หรือใช้ขวดพลาสติกที่มีขนาดใกล้เครียงกันและมีความหนาพอสมควร การสร้างประกายไฟเพื่อทำการจุดระเบิด ต้องใช้ปืนจุดไฟเตาแก๊สเท่านั้น
  ข้อห้ามโดยเด็ดขาด :
  ห้่ามใช้ ไฟแช๊คแก๊สแบบพกพา เป็นตัวจุดระเบิดโดยเด็ดขาด
  * ห้ามใช้ ขวดแก้วทุกชนิด สาธิตการจุดระเบิด
  * ห้ามใช้ ขวดโลหะทุกชนิด สาธิตการจุดระเบิด
  หามีการละเลย เพิกเฉย ต่อคำห้ามนี้ แล้วเกิดข้อผิดพลาดในการสาธิต เป็นผลให้ผู้สาธิตได้รับการบาดเจ็บ หรือผู่ร่วมเหตุการณ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
 5. ) เครื่องกำเนิดไฮโดนเจร Accumulator นี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไทยวอเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด ห้ามลอกเลียน ดัดแปลง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากฝ่าฝืน ทางบริษัท จะดำเนินการเอาผิดทางกฏหมายทันที
 6. ) เครื่องกำเนิดไฮโดนเจน Accumulator นี้ถูกสร้างขึ้นเพือ่วัตถุประสงค์ แยกก๊าซไฮโดรเจนออกจาำน้ำ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงร่วม หากผู้ซื้อ ซื้อเครื่องไปติดตั้ง นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เ่ช่น การก่อร้าย ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฏหมาย ทางบริษัท ผู้ผลิต คือ บริษัท ไทย วอเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย การสูญเสีย ในทุกกรณี และทางบริษัท ไม่อยู่ในสถานะเป็นผุ้สมรู้ร่วมคิดแ่ต่ประการใดทั้งสิ้น
 7. ) ห้ามผู้ซื้อ ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เข้าโปรแกรม แกะสติกเกอร์ ทุกชิ้นที่ติดที่ตัวเครื่อง Accumulator และกล่องอีซียู ทำโดยพละการ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยไม่ได้แจ้งให้กับทางบริษัทรับทราบ และไม่ใช่วิศวกรของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หากเกิด ข้อผิดพลาด เช่น เครื่องไม่ทำงาน หรือไม่เต็มประสิทธิำภาพตามระดับที่บริษัทกำหนดไว้ อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบตามบัตรประกันคุณภาพที่บริษัทออกให้
 8. ) ห้ามผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ทำการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงตำแหน่งตำแหน่งของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน กล่องครวบคุม ECU วงจรสายไฟ จากจำแหน่งเดิมที่บริษัท ตัวแทน กำหนดไว้ หากละเลย หรือเพิมเฉยต่อข้อห้ามนี้ ทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับรองผลการใช้งานของเครื่อง และอยู่นอกเหนือการรับผิดชอบตามบัตรประกันคุณภาพที่บริษัทออกให้
 
     

Copyright ©  2009 thaicarwater.com. All Rights Reserved